Arie Specială de Protecție Avifaunistică – “Măgura Odobești” – ROSPA0075

a

Aria Naturală Protejată Măgura Odobeşti

 

ROSPA0075

Aria naturală protejată Măgura Odobeşti a fost desemnată ca Arie Specială de Protecţie Avifaunistică prin HG. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România, pentru protejarea a 12 specii de păsări.

Plan de Management

Harta sitului

prezentare video măgura odobești

Specii de pasari protejate

Suprafata ariei

Despre proiect

Proiect

“Implementarea Planului de Management pentru aria naturala protejată ROSPA 0075 Măgura Odobești”.

 

Beneficiar

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea”/Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare și Experimentare-Producție Focșani/Baza Experimentală Vidra.

Perioada de implementare

 

9 Martie 2020 – 30 Aprilie 2022

 

 

Valoarea totală a proiectului

Valoarea totală a proiectului este de 5.970.058,41 lei (5.955.924,18 lei – valoare eligibilă), din care contribuția Uniunii Europene este de 5.062.535,5 Lei (85% din valoarea eligibilă).

Localizare

Proiectul vizează, aria naturală protejată Măgura Odobești ROSPA0075 cu o suprafață de – 13.164 ha localizată în județul Vrancea, repartizaţă în teritoriul localităților Bolotești, Broșteni, Jariștea, Mera, Reghiu, Valea Sării și Vidra.
.

Aria Specială de Protecție Avifaunistică ROSPA0075 Măgura Odobești

a fost desemnată pentru conservarea și protecția a 12 specii de pasări:

Bonasa bonasia – Ierunca
Caprimulgus europaeus – Caprimulg (lipitoarea sudică)
Dendrocopos leucotos – Ciocănitoarea cu spatele alb
Dendrocopos medius – Ciocănitoarea de stejar
Dendrocopos syriacus – Ciocănitoarea de grădină
Picus canus – Ghionoaia (ciocănitoarea ) sură
Ficedula albicollis – Muscarul gulerat
Ficedula parva- Muscarul mic
Lullula arborea – Ciocârlia de pădure
Hieraaetus pennatus – Acvila mică
Pernis apivorus – Viespar
Falco columbarius – Șoimul de iarnă

Versant sudic

Pădure tănără de fag

Versant nord-vest

Pârâu Perja

O arie de protecţie avifaunistică reprezintă, conform anexei 1 a ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, acea arie naturală protejată ale cărei scopuri sunt conservarea, menţinerea și, acolo unde este cazul, readucerea într-o stare de conservare favorabilă a speciilor de păsări și a habitatelor specifice, desemnate pentru protecţia speciilor de păsări migratoare sălbatice, mai ales a celor prevăzute în anexele nr. 3 și 4A.

Aria naturală protejată ROSPA 0075 Măgura Odobești este o arie specială de protecţie avifaunistică deţinută în custodie de A.N.A.N.P.   Serviciul Teritorial Vrancea, are o suprafaţă de 13.164 ha și este localizată în judeţul Vrancea. Se suprapune cu teritoriul administrativ al localităţilor Bolotești (47%), Broșteni (37%), Jariștea (24%), Mera (41%), Reghiu (4%), Valea Sării (1%) și Vidra (20%).

Limitele ariei de protecţie avifaunistică

În partea de Nord și Nord-Est, limita este râul Putna.

Limita sudică este formată din râul Milcov și continuă cu limita nordică a intravilanului localităţilor Broșteni, Mera și Reghiu.

Limita vestică o formează pârâul Milcovel.

Limita estică a ariei naturale protejate este reprezentată de limita inferioară a pădurii spre localităţile Scânteia și Pădureni.

   

  Situl Măgura Odobești se suprapune aproape în totalitate unităţii geografice Măgura Odobești, cel mai înalt deal subcaraptic din România –

  996 m

                               – parte reprezentativă a Subcarpaţilor Vrancei și este delimitat la nord de Valea Putnei și la sud de cea a Milcovului.

  Localităţile din vecinătatea sitului sunt: Vităneștii de sub Măgura, Pietroasa, Găgești, Burca, Bolotești, Scânteia, Pădureni, Vărsătura, Broșteni, Pitulușa, Căpătanu, Mera, Reghiu, Milcovelu.
  Dupa caracteristicile morfologice (Grumăzescu,1970), această depresiune prezintă trei sectoare:

  !

  Sectorul nordic situat între aliniamentul Tulnici – Negrilești și limita nordică admnistrativă a judeţului Vrancea

  *

  Sectorul central situat între Valea Putnei și Dealurile Ţipău Tojanul

  "

  Sectorul sudic situat între dealurile înalte vestice, care sunt localizate între Valea Putnei, Șușiţei la nord și Valea Râmnicului la sud.

  „Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu pozitia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

  „Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro