Arie Specială de Protecție Avifaunistică – “Măgura Odobești” – ROSPA0075

a

Habitate

 

aria naturală protejată Măgura Odobești

Habitate prezente în cadrul sitului ROSPA0075
Măgura Odobești

• 91I0* Păduri stepice euro-siberiene de Quercus spp.

Distribuția în sit: la est de localitatea Bolotești, în limitele sitului, către localitatea Scânteia; în amonte de satul Scănteia, către Mânastrirea Tarnița; în toate expozițiile sudice ale Măgurii Odobești și peste tot unde altitudinea este sub 600 m în cadrul sitului.

Biologie: reprezintă pădurile xero-termofile de stejar din câmpiile din sud-estul Europei. Clima este continentală, cu o mare amplitudine a temperaturilor. Substratul constă din loess -soluri de tip cernoziom. Speciile de plante caracteristice sunt: Quercus robur și Q. pedunculiflora care domină stratul arborescent al acestor păduri, bogate în elemente stepice continentale și geofite din alianța Aceri tatarici-Quercion Zòlyomi 1957. Acest tip de habitat, care forma odată vegetația naturală a Europei de sud-est, este foarte fragmentat în prezent. Pe alocuri este întrerupt de plantații de salcâm Robinia pseudacacia.

91V0* Păduri dacice de fag Symphyto-Fagion

Distribuția în sit: în toate expozițiile nordice, estice sau vestice ale Măgurii Odobești și peste tot unde altitudinea este de peste 600 m în cadrul sitului.
Biologie: sunt pădurile de Fagus sylvatica și Fagus sylvatica-Carpinus betulus din Carpații românești, ucraineni și din estul Serbiei, și din dealurile subcarpatice, din alianța Symphyto cordatiFagion, cu specii tipice de Fagetalia, dezvoltate pe substrate neutre, bazice și uneori acide.
Asociația caracteristică acestui tip de habitat este as. Symphyto cordati-Fagetum Vida 1959.

Altitudine: 500- 600-1400 -1450 m; clima: T=8,0-3,0° C, P=750-1200 mm; relief: versanți slab până la putemic înclinați, în expoziții diferite, platouri, culmi, vâlcele umede, coame, funduri de văi; roci; variate, în special fliș, conglomerate, șisturi cristaline, gresii calcaroase, roci eruptive și metamorfice, bazice, intermediare, rar acide; soluri de tip: eutricambosol, luvosol, stagnosol, Iitosol, rendzine, districambosol, superficiale-până la profunde, mai mult sau mai puțin gleizate, oligo-mezobazice, mezo-eubazice, eubazice, mezotrofice, eutrofice, slab-scheletice până la scheletice, slab acide-acide, jilave până la umede.

40C0* Tufărișuri caducifoliate ponto-sarmatice

Distribuția în sit: la poalele sitului ROSPA0075 Măgura Odobești, pe alocuri prin poienile de pe Măgura Odobești, chiar în poienile din jurul releului de pe vârful Măgurii Odobești.

Biologie: se caracterizează prin tufărișurile caducifoliate ale zonei de stepă ori silvostepă, cu arbuști din regiunile pontică și sarmatică și ale teritoriilor adiacente din interiorul său din afara zonei de limită estică a pădurilor de stejari. Asociatia caracteristica acestui tip de habitat este as. Pruno spinosae-Crataegetum monogynae Soò 1927-1931.