Arie Specială de Protecție Avifaunistică – “Măgura Odobești” – ROSPA0075

a

Condiții socio-economice

 

aria naturală protejată Măgura Odobești

Informații socio-economice

Caracterizarea unitaților administrativ-teritoriale

Manifestarea potențială a factorilor antropici asupra stării de conservare a speciilor și habitatelor din interiorul sitului ROSPA0075 Măgura Odobești este condiționată nu doar de suprafața sitului ce acoperă fiecare unitate administrativ teritorială, ci și de dimensiunea demografică a comunităților locale.
Principiul explicativ este simplu: cu cât populația din interiorul său proximitatea sitului este mai numeroasă, cu atât mai probabil să asistăm la o intensificare a prezenței umane în interiorul sitului.
Analizând datele la nivel de sit, se observă o scădere demografică de -0.77, numai în două dintre cele șapte comune componente ale ariei naturale protejate, variația populației înregistrând valori  pozitive -localitățile Broșteni, Mera.
Scăderea demografică de ansamblu a comunelor  componente se menține în trendul de scădere sesizat la nivel național pentru perioada 2008-2011.
Prin raportare la nivelul înregistrat al natalității în cei patru ani de referință, se poate preconiza pe viitor o ușoara creștere a numărului populației la nivelul sitului.

Variația demografică

Variația pozitivă sau negativă a populației este în măsura să exprime intensitatea cumulată a inpactului antropic asupra speciilor și habitatelor din interiorul sitului, însă aceste date trebuie analizate în relație cu densitatea demografică măsurata ca număr de locuitori pe suprafața ha.
Pentru surprinderea impactului antropic potențial determinat de numărul și densitatea populației locale am utilizat 3 indicatori distincți:

1.Densitatea demografică la nivelul unității administrativ teritoriale -populație/suprafața în UAT.
2.Densitatea demografică la nivelul suprafeței sitului aferent unei unități administrativ teritoriale – populație/suprafața sit în UAT.
3.Variație demografică în intervalul măsurat. Acest indicator a fost clasificat in 3 categorii:

  • scădere demografică – scădere de peste 1 %,
  • stabilitate demografică – variație între -1 si 1 %
  • creștere demografică – peste 1 %

Indice de risc demografic potențial

Potrivit datelor statistice densitatea medie pe hectar a populației aferente sitului este de 8.59 persoane/ha.

Distribuția localităților sitului în funcție de densitatea populației ce revine la un hectar din sit prezinta anumite variații, cea mai mare densitate fiind înregistrata în localitatea Valea Sării 38.2persoane/ha.

Situația se explică prin procentul foarte mic din suprafața localității acoperita de sit – 1 %, astfel că numărul mediu de persoane ce revine la un ha din sit este foarte mare comparativ cu situația înregistrată în celelalte localități.

Din perspectiva indicelui de rise antropic potențial se remarcă faptul că patru localități sunt în situația de risc scăzut – Bolotești, Mera, Reghiu și Vidra. Și numai trei înregistrează un risc al impactului antropic mediu – Broșteni, Jariștea și Valea Sării.

Niciuna dintre localități nu este in situație de risc antropic accentuat. Pe ansamblu evoluția indicatorilor demografici indica o tendința ameliorativa din perspectiva obiectivelor de mediu, cele șapte localități înregistrând tendințe de scădere demografica și, pe cale de consecința și o scădere a influenței pe care prezența umană în sit și activitățile economice locale o au asupra stării de conservare a speciilor și habitatelor din sit. Analizele cu privire la situația și dinamica demografică din interiorul și proximitatea sitului ne permit să apreciem că potențialul, de risc scăzut, atât la nivelul întregului sit cât și la nivelul fiecărei localități.